Car

CENTRUM AMBULANTE REVALIDATIE

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Het Centrum voor Abulante Multidisciplinaire Revalidatie voor Ontwikkelingsstoornissen richt zich tot:

 • Peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS)
 • Kleuters, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met ADHD en comorbide stoornissen
 • Personen van alle leeftijden met stotterproblemen (enkel in het centrum van Genk)
 • Personen van alle leeftijden met gehoorproblemen waaronder Cochleair Implantaten (enkel in Hasselt)
 • Peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een mentale beperking (IQ < 70)
 • Peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een complexe ontwikkelingsstoornissen: d.w.z. : ernstige uitvallen op tenminste twee van de volgende domeinen:
  • Taal of schoolse vaardigheden
  • Motorische vaardigheden
  • Aandacht en/of geheugen en/of executieve functies
  • Psychosociale vaardigheden
  • Auditieve en/of visuele perceptie
  • Visuo-spatieel functioneren

DOWNLOAD EEN VAN ONZE FOLDERS

Folder CAR
Folder CAR downsyndroom
Folder CAR gehoorstoornissen
Folder CAR spraakafzien
Folder CAR stotteren
CAR Autismespectrumstoornis

HOE WERKEN WE?

Hulpverlening in ons centrum kan enkel op verwijzing van de huisarts, arts-specialist of CLB-arts. Men kan telefonisch aanmelden via de sociale dienst. Na de aanmelding zal in een eerste gesprek verder ingegaan worden op de ontwikkeling, de huidige probleemstelling, de hulpverleningsgeschiedenis, de hulpvraag, de verwachtingen, …

Indien u in aanmerking komt, volgt een uitgebreide test- en observatieperiode om de problemen die zich stellen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, de sterktes en zwaktes in kaart te brengen.De bekomen gegevens worden vervolgens besproken tijdens het adviesgesprek en zo nodig wordt een revalidatievoorstel uitgewerkt.

Indien we geen aanbod kunnen doen dat beantwoordt aan de hulpvraag verwijzen we naar een andere dienst. Na goedkeuring door de arts van de mutualiteit begint een intensief, multidisciplinair revalidatieprogramma. Gemiddeld twee- tot driemaal per week komt de cliënt naar het centrum voor een begeleiding van minstens één uur. De begeleiding kan individueel en/of in groep zijn. Het hulpverleningsaanbod is zowel gericht op de cliënt als op zijn context.

In onze werking bieden we individuele begeleiding aan in verschillende zorgdomeinen. Wonen, dagbesteding, vrije tijd, lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, verslaving, medicatie, huishoudelijk functioneren, zelfzorg, administratief, juridisch, relationeel functioneren, zingeving en toekomstplannen.

Ons team is multidisciplinair samengesteld onder leiding van een psychiater.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

 • Maandag 14:30u – 16:30u
 • Dinsdag 9u – 11u
 • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.