SAMEN VANUIT KRACHT

OVER ONS

Samen vanuit Kracht

HISTORIEK

Bomen hebben iets eeuwigs.
Bomen hebben ook veel van mensen.
In de lente, de frisheid van de jeugd;
in de zomer, rust en beschutting;
in de herfst, vormen ze een warm wintertapijt;
in de winter, geven ze nieuw leven aan hun wortels.
Een boom kan pas goed groeien als hij diep geworteld is en ruimte krijgt.

In deze geschiedschrijving worden enkel de grote lijnen van het ontstaan en de evolutie van Groep “LITP” beschreven, zoals die kunnen afgeleid worden uit jaarverslagen, werkrapporten en verslagen van bestuursvergaderingen. We zijn ons er van bewust dat hierbij tekort wordt gedaan aan vele mensen die deze geschiedenis hebben gemaakt of mogelijk gemaakt…

We denken hierbij aan de beheerders die op geëngageerde wijze beleid voerden dat de werking van onze organisatie gedurende verschillende decennia in goede voorwaarden kon verlopen.

We denken vooral aan de medewerkers die door hun inzet en deskundigheid de waarde van de aangeboden professionele hulpverlening dagdagelijks bepalen en up to date maken.

De organisatieboom van GroepLITP is diep gegrond in de Limburgse bodem. Onze boomwortels hebben vorm gekregen in januari 1960  uit het engagement van het vrij christelijk initiatief. Het LITP (Limburgs Instituut voor Toegepaste Psychologie) fungeerde als provinciaal secretariaat van de Centrale voor Studie en Beroepsoriëntering CSBO-Limburg vzw en als inrichtende macht van het LMPCB Limburgs-Medisch-Pedagogisch-Consultatiebureau (ontstaan in 1954). Dit Consultatiebureau ontwikkelde zich in 1957 tot multidisciplinair onderzoekscentrum voor lichamelijk en psychisch gehandicapten. De stuwkracht van voorzitter en oud-minister F. Bertrand, ondervoorzitter, ere-gedeputeerde A. Claessen en het dynamische directeurschap van Dr. F.E. Willems hebben deze ontwikkelingen vorm en richting gegeven. Van bij de aanvang werd beslist dat het bureau zou openstaan en zich richten tot alle gehandicapten (kinderen en volwassenen) van de provincie en dat het dienstbetoon op kosteloze basis zou verlopen, om elke sociale discriminatie uit de weg te ruimen.

In 1964 werd het LMPCB erkend als Dienst voor Gespecialiseerde Voorlichting bij de Beroepskeuze van gehandicapten. Naast onderzoeksactiviteiten voor personen met een handicap werden systematisch onderzoeks-en begeleidingsactiviteiten opgezet voor kinderen van BLO-scholen en MPI’s. Voor volwassenen gebeurde dit voor de Beschermde-Werkplaatsen-Limburg-Bewel vzw en de TEVONA-Tehuizen voor Nazorg vzw. In 1971 werd de begeleiding van kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs aan gespecialiseerde PMS-centra toevertrouwd.

Bovengronds ontwikkelde onze organisatieboom takken en bladeren en bloesems. De metafoor van onze organisatieboom staat voor zuurstof en beschutting, rust en wijsheid. De boom bekijkt het landschap vanuit een ander en eigen perspectief.

Het Medisch-Pedagogisch-Consultatiebureau kende in 1971 een naamswijziging naar Medisch-Psychologisch-Consultatiebureau-MPCB met G. Derks als adviseur-directeur in opvolging van Dr. F.E. Willems die provinciaal directeur van het LITP bleef. De naamswijziging is te begrijpen op basis van activiteitenverschuivingen naar enerzijds de Dienst Gespecialiseerde Oriëntering (DGO) gericht op het oriënteren van personen met een handicap en anderzijds het Consultatiebureau dat zich toelegde op de begeleiding en de behandeling van kinderen en volwassenen met psychische problemen. In 1974 kreeg het Consultatiebureau een erkenning als Dispensarium voor Geesteshygiëne en in 1975 als Dienst voor Geestelijke  Gezondheidszorg. Het LITP nam het initiatief om Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg gespreid over de provincie op te richten en fungeerde als koepel voor vijf autonome en erkende CGG vzw’s. Het CGG-Genk werd opgericht in 1976 en in 1978 volgden CGG-St-Truiden, CGG-Maasland, CGG-Noord en CGG-West. Het LITP-secretariaat vervulde sindsdien haar logistieke en ondersteunende rol enkel nog voor de eigen of aangesloten centra. Senator W. Mesotten en Bestendig afgevaardigde M. Vints werden in 1976 respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging.

In 1981 fungeerde het LITP als inrichtende macht van het MPCB en koepelorgaan van de 5 CGG’s. Het LITP kende in deze periode een sterk toename van initiatieven en personeelsleden. Het LITP was geen verzameling van uniforme instellingen noch qua organisatie, noch qua werking. Het was een conglomeraat van diverse typen van instellingen. In dit jaar verliet Dr. F.E. Willems, provinciaal directeur LITP,  de vereniging voor een taak als inspecteur bij de Vlaamse P.M.S.- centra en werd opgevolgd door G. Derks reeds adjunct-directeur sedert 1976.

Eind 1982 groeide het onthaalcentrum De Schans vanuit de praktijk als antwoord op de reële behoeften die veldwerkers van de OCMW-diensten en het CCG West-Limburg hadden ondervonden bij mensen die omwille van hun sociale en/of psychische problematiek zeer geïsoleerd leefden. In september 1984 werd De Schans als een onafhankelijke vzw ingericht, waarbij het onthaalcentrum als oefen- en vormingsterrein vooral groepstherapeutische werkvormen aanbood.

In 1983 ontstond via erkenning Reval Hasselt als ambulant revalidatiecentrum voor volwassenen met psychiatrische problematiek en integratiemoeilijkheden. In 1986 gingen Reval-West en Reval-Noord van start en in 1987 volgde Reval-Genk-Maasland.

De Limburgse Dienst voor Spraak- en Stemtherapie (LDSST vzw) opgericht in 1957, werd in 1987 in de koepel van het LITP opgenomen. De LDSST was vooral gericht op systematisch opsporings- en behandelingsactiviteiten binnen het kleuterscholen en het lager onderwijs in de aangesloten Limburgse gemeenten.

In 1989 werden twee Revalidatiecentra voor Spraak-, Taal- en Leerstoornissen overgenomen, namelijk CST-Hasselt en CST Genk (opgericht in 1973) . Zowel deze twee centra als de Revals verkregen sinds 1991 zowel een erkenning van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap als een overeenkomst met het RIZIV. Ook DGO werd in 1991 erkend door het Vlaams Fonds.

De doelstellingen voor het LITP werden in 1991 drieledig omschreven als:

  • Onderzoek en studiewerk in verband met de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zodat de aangeboden ambulante en gespecialiseerde multidisciplinaire hulpverlening tegemoetkomt aan de hedendaagse verworvenheden en inzichten.
  • Als koepelorgaan coördinatie en service verlenen aan de aangesloten diensten en centra.
  • Het oprichten en/of stimuleren van initiatieven in de provincie Limburg zoals consultatiebureaus, begeleidings- en behandelingscentra, revalidatiecentra om de noden en leemten in deze sectoren op te vullen.

Sinds 1991 was het LITP de uitvoerende organisatie van de projecten Buurtactivering alsook van Dagopvang en Vorming voor Kansarmen in de gemeente Beringen in het kader van Kansarmoedebestrijding. Voor het SIF project “dagopvang en trainingen voor kansarmen met buurtactivering” te Beringen functioneerde het “Eeuwfeestgebouw” als een volwaardig buurthuis. Het dagactiviteitencentrum “De Link” richtte zich vanuit deze vestiging tot de psychosociaal kansarme mensen met een laag functioneringsniveau en met specifieke noden op het vlak van sociale integratie.

In 1995 werd de Logopedische Praktijk-LITP geïnstalleerd te Hasselt en Genk om kinderen en volwassenen monodisciplinair verder te helpen na onderzoek en doorverwijzing door de Revalidatiecentra in Hasselt en Genk.

Het LITP was medeoprichter van initiatieven zoals het Provinciaal Centrum voor Hulpverlening inzake kindermishandeling vzw (1987), de Arbeidsgerichte Trajectbegeleiding voor Personen met een Handicap-ATB-Limburg vzw (1996), Het Samenwerkingsplatform voor alle Psychiatrische Instellingen en Diensten van Limburg-Spil vzw (1996), De Spiegel vzw (1997) een hulpverleningsdienst voor jongeren en volwassenen met een mentale handicap.

De realisatie van het bouwproject in de Ilgatlaan 11 bracht eind 1997 de Hasseltse LITP-diensten samen in één  gebouw. De verdere uitbouw van de informatietechnologie en de documentatiedienst versterkten de administratieve, boekhoudkundige en beleidsmatige ondersteuning van het LITP-secretariaat.

Naar aanleiding van het decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg, opteerde het LITP op 17.11.1999 om de vijf hoger vermelde centra voor geestelijke gezondheidzorg in een eigen vzw onder te brengen namelijk CGG/LITP. De structurele verbanden op beleids- en werkingsvlak bleven bestaan. Het CGG/LITP organiseerde haar zorgaanbod vanuit 6 vestigingen en één antennepunt in de provincie Limburg.

In 2001 was het LITP medestichter samen met de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Hasselt van de vzw “Diagnose- en begeleidingscentrum dementie Limburg”.

De beleidsdoelstellingen van de vzw LITP werden in deze periode verder geformuleerd als:

De vereniging heeft doel in de provincie Limburg activiteiten en initiatieven te ontwikkelen op het vlak van multidisciplinaire ambulante en extramurale hulpverlening met betrekking tot de geestelijke gezondheid- en gehandicaptenzorg. Dit houdt onder andere in:

  • Het meewerken aan het stimuleren of ontwikkelen van toegepaste research, onderzoek naar leemten en behoeften, het meewerken of opzetten van innovatieve projecten.
  • Eigen initiatieven nemen en inrichtende organisatie zijn van consultatiebureaus, revalidatiecentra, begeleidings- en behandelingscentra e.a. of initiatieven nemen in samenwerking met ander welzijns- of gezondheidswerkers.
  • Ondersteunende en coördinerende activiteiten t.o.v. deze initiatieven.

De Groep Limburgs Initiatief voor Integrale Personenzorg bestond uit een samenwerkingsverband tussen de vzw’s CGG/LITP, REVAL, CST, LDSST, DGO, Beschut Wonen West-Limburg, De Link, De Schans. In het verleden organiseerden de verschillende vzw’s  van Groep LITP zelfstandig hun administratieve diensten. In de loop van 2010 vond een verdere integratie van de ondersteuningsdiensten plaats met een centralisatie van de administratie en het preventiebeleid voor de volledige Groep LITP. Dit werd mede mogelijk gemaakt door nieuwe investeringen in de infrastructuur van Groep LITP met als doel om cliënten en personeel te voorzien van goede onthaal- en therapieruimten, met een maximaal respect voor de privacy van cliënten en gericht op een sterke professionele kwaliteit van ondersteuning. Om dit te realiseren werden dankzij het Vipa, de gemeente Maasmechelen, de Kerkfabriek Tervant, en de eigen financiële reserve geïnvesteerd in een nieuwbouw CGG Maasland en herlocalisatie van het CGG St-Truiden en het CGG West-Limburg Beringen. In 2011 start de Groep LITP met de realisatie van een nieuwbouw op de Welzijnscampus te Genk. Hier zullen alle diensten met een huidige locatie te Genk, samen met Familiehulp, GTB en Pleegzorg Limburg, een centralisatie kennen.

De Centra Ambulante Revalidatie (CST Genk en Hasselt) kenden een reconversie door een convenant met het RIZIV. Hierdoor moesten de centra hun aanbod voor kinderen met leer-, taal- en ontwikkelingsstoornissen afbouwen en hun behandelcapaciteit hoofdzakelijk voorbehouden voor kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen, ADHD met comorbiditeit, ernstige gedragsstoornissen, mentale handicaps, gehoorstoornissen of stotterproblemen. Met deze doelgroep wijziging veranderden de Centra voor Spraak-en Taalpathologie Genk en Hasselt hun naam naar Centrum Ambulante Revalidatie of kortweg CAR Genk en CAR Hasselt.

Artikel 107 bepaalde dat de psychiatrische ziekenhuizen, een gedeelte van hun middelen en mankracht in een bepaald werkingsgebied konden omzetten naar meer gemeenschapsgerichte zorg; opmaat van personen met psychische beperkingen. Deze gemeenschapsgerichte zorg moest uitgebouwd worden in zorgnetwerken en zorgcircuits. De afdelingen voor jongvolwassenen en volwassenen van de  CGG’s, de Reval’s en Beschut Wonen.

Sinds zijn ontstaan heeft het LITP een belangrijke en dynamische voortrekkersrol gespeeld in Limburg bij vele ambulante, extramurale initiatieven op gebeid van geestelijke gezondheids- en gehandicaptenzorg. Het LITP tracht deze initiatieven steeds in te passen in de bestaande netwerken van voorzieningen op regionaal, provinciaal en gemeenschapsvlak. Er waren duurzame samenwerkingsverbanden met vzw’s als CLB, Bewel, TEVONA en met de Centrale Wachtlijstwerking Limburg.

Zo staat onze boom in een bos, een netwerk van bomen
wat je ziet is onze stam, onze kruin, onze vele takken en bladeren.
We hebben een kruin vol bloesems en vruchten.
Het zijn onze waarden, doelstellingen en toekomstplannen waarmee we verder willen: respect en zorg voor de anderen, stapjes in een herstelproces , enthousiasme en inzet.

Zo herken je ons !

In 2020 viert Groep LITP zijn 60 jarig bestaan.