PROJECTEN

KIND IN NOOD

PSYCHO-
THERAPEUTHISCHE BEGELEIDING VOOR STUDENTEN

ZORG OP MAAT

MENOS

AANKLAMPENDE ZORG: TEAM EIGEN KRACHT WONEN (EKWO)

KIND IN NOOD

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Kind In Nood is een werking voor kinderen en jongeren tot 21 jaar die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare gezinnen en ernstige psychosociale of psychiatrische problemen vertonen of een duidelijk risico lopen op de ontwikkeling hiervan op latere leeftijd.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

KINO is een werking binnen het Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg waar de hulpverlening aangepast wordt aan de noden van deze kinderen en gezinnen.

Dit betekent:

 • laagdrempelig werken, actieve opstelling in de toeleiding van cliënten
 • snel inspelen op de vraag, aanklampend werken, huisbezoek
 • samenwerking met andere hulpverleners betrokken op het gezin

Een toegankelijke en afgestemde hulpverlening voor deze doelgroep veronderstelt een actieve toeleiding, een bejegening waarin principes van de presentiebenadering, maatzorg en empower-ment-benadering centraal staan. De medewerkers van ‘Kind in Nood’ werken outreachend, tegemoetkomend en aanklampend.

De KINO medewerkers maken deel uit van het kinder- en jongerenteam van CGG/litp campus West-Limburg. De KINO werking wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen gemeentes/OCMW’s en het CGG/LITP vzw.

HOE WERKEN WE?

Cliënten van KINO kunnen binnen de eigen gemeente gezien worden in een lokaal dat door de gemeente/OCMW ter beschikking wordt gesteld of via huisbezoek Heusden-Zolder, Beringen, Houthalen-Helchteren, Ham, Leopoldsburg, Tessenderlo. Er wordt gewerkt op afspraak, avondconsultatie is mogelijk.

HOEVEEL KOST HET?

Voor cliënten van KINO is hulpverlening gratis.Een consultatie bij de psychiater volgens geldende nomenclatuur (remgeld).

HOE AANMELDEN?

Om een eerste afspraak te maken belt u, of de verwijzer naar: 011/42 49 31.

PSYCHOTHERAPEUTISCHE BEGELEIDING VOOR STUDENTEN

UHasselt PXL

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Merk je bij jezelf klachten of psychische problemen op die terugkeren en je belemmeren in je dagelijks functioneren? Merk je op dat gesprekken met vrienden niet voldoende zijn om je verder te help?

Dit betekent:

 • Emotionele klachten (angst, paniek, depressie, …)
 • Negatieve gedachten, piekeren, …
 • Persoonlijke levensvragen (identiteit, zingeving, (de)motivatie, seksualiteit,zelfvertrouwen, …)
 • Verwerking (trauma, verlies, …)
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblemen (slaapproblemen, impulsiviteit, agressie, …)

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

 • Probleemverkenning.
 • Advies en informatie.
 • Individuele psychotherapeutische begeleiding.
 • Indien aangewezen kan ook een groepsaanbod of medisch-psychiatrische begeleiding (volgens RIZIV-tarief) aangeboden worden.
 • Onze psychotherapeuten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en de gesprekken verlopen in een vertrouwelijk kader.
 • We streven ernaar om je binnen de 7 dagen een afspraak met een psychotherapeut te geven. Tijdens dit eerste gesprek worden je klachten en verwachtingen verder verkend. Samen met de therapeut bekijk je wat je wil bereiken in de begeleiding en welke stappen hiervoor nodig zijn.
 • Indien nodig, kunnen de gesprekken doorgaan op onze vestigingen in Hasselt, Genk, Sint Truiden, Beringen, Overpelt en Maasmechelen.

HOEVEEL KOST HET?

De psychotherapeutische begeleiding is gratis voor studenten van de PXL en UHasselt.

HOE AANMELDEN?

Je kan je aanmelden via de studentenbegeleiding of op eigen initiatie.

ZORG OP MAAT

CGG Ocura Wit-Geel kruis CM

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Het project ‘Zorg op maat’ richt zich naar zorgvragers die minstens 60 jaar zijn met een chronische aandoening waarbij de mantelzorger niet (meer) in staat is om de zorg efficiënt te organiseren. Het betrekken van een casemanager, het aanbieden van ergotherapeutische en/of psychologische follow-up betekent een meerwaarde voor de persoon in de thuiszorg.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

Het verbeteren van de autonomie en/of levenskwaliteit van de zorgvrager en zijn/haar mantelzorgers. Het vermijden van crisissituaties door te garanderen dat de zorg is afgestemd op de zorgvraag van alle betrokkenen in de thuissituatie. Het voorbereiden en begeleiden van de zorgvrager en zijn/haar mantelzorgers op een opname in een woonzorgcentrum, indien dit onvermijdelijk is.

WIE ZIJN WE?

Het team bestaat uit:

 • Maatschappelijk werkers CM Limburg / casemanagers
 • Verpleegkundige / casemanagers Wit-Gele Kruis
 • Ergotherapeut Woonzorgcentrum Ocura Beringen
 • Psycholoog van Centrum Geestlijke Gezondheidszorg / (LITP)

Inhoudelijk wordt het project opgevolgd door de dienstleiding van de betrokken organisaties.
De coördinatie gebeurt door CM Limburg.

HOEVEEL KOST HET?

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden en is ook voor iedereen toegankelijk mits aan de voorwaarden vanuit het RIZIV is voldaan. De zorgvrager is vrij om op elk moment deel te nemen aan het project en beslist zelf wanneer de deelname wordt stopgezet.

HOE AANMELDEN?

Contacteer CM Limburg
Marc Vanderstraeten 011 280 246
Els Van den Berk 0470 90 32 66
zorgopmaat@cm.be

MENOS

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Menos biedt de oudere in zijn thuisomgeving de meest passende zorg aan met als doel een optimale levenskwaliteit na te streven. Menos doet hiervoor beroep op het zorg- en ondersteuningsaanbod van alle netwerkpartners, die nodig zijn als antwoord op de individuele noden van de oudere.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

Menos is een sector overschrijdend samenwerkingsverband met als doel de uitbouw van een geronto-psychiatrisch expertisecentrum, overwegend in de zorgregio Genk. De taak van dit expertisecentrum is de ontwikkeling en implementatie van een keten van zorg die nauw op elkaar aansluit en de zorgbehoevende oudere en zijn mantelzorgers de meest aangepaste zorg kan garanderen. De kennis, expertise en ervaring van elk van de partners van het samenwerkingsinitiatief wordt maximaal ingezet. Belangrijk is het samenspel dat ontstaat tussen de zorgverleners, de oudere en zijn omgeving. De zorgketen bestaat uit deze schakels: diagnose en screening, thuiszorg op maat, vorming en counseling, woonzorg.

WIE ZIJN WE?

Menos is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, vzw CGG/LITP, de huisartsen-vereniging vzw Prometheus, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZC Rekem.

Wekelijks zitten alle partners samen op het Gerontopsychiatrisch overleg (GPO). Op dit overleg worden alle nieuwe aanmeldingen besproken, evenals de dossiers die beëindigd worden in het MENOS-zorgtraject. Hier worden de zorgdoelen afgesproken onder de partnerorganisaties, rekening houdend met de wensen van de patiënt en de mantelzorgers. De gerontopsychiater geeft begeleidingsadvies. Dit wordt steeds teruggekoppeld naar de huisarts en naar de patiënt/mantelzorger.

HOEVEEL KOST HET?

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden en is ook voor iedereen toegankelijk mits aan de voorwaarden vanuit het RIZIV is voldaan. De zorgvrager is vrij om op elk moment deel te nemen aan het project en beslist zelf wanneer de deelname wordt stopgezet.

HOE AANMELDEN? OF MEER INFORMATIE?

Contacteer vzw Menos
089 57 30 58

AANKLAMPENDE ZORG

Reling

TEAM EIGEN KRACHT WONEN (EKWO)

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Het project Eigen Kracht Wonen (EKWo) richt zich op personen die sociaal huren en die (vermoedelijk) psychische moeilijkheden ervaren en daarvoor niet de gepaste hulp ontvangen.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

Team EKWo wordt ingeschakeld als er bezorgheden bestaan over een huurder. In eerste instantie wordt er contact gezocht met de huurder om een zo juist mogelijk beeld te vormen van de situatie. Vaak (maar niet altijd) wordt er tijdelijk ondersteunt in de thuis situatie. Wanneer nodig, wordt de huurder gemotiveerd en toe geleidt naar gepaste zorg.

HOE WERKEN WE?

De EKWo begeleiders werken aanklampend. Dit wil zeggen dat zij meerdere pogingen worden ondernomen om in contact te komen, en te blijven met de huurder. Tijdens de huisbezoeken wordt er aandacht geschonken aan levensdomeinen die de huurder zelf belangrijk acht. Wanneer nodig wordt er toe geleidt naar gepaste hulpverlening.Het project komt tot stand met ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap. Beschut Wonen West-Limburg is penhouder van dit project.

HOELANG DUURT DE OPVOLGING?

De ondersteuning aan huis wordt afgebouwd wanneer er voldoende netwerk en/of draagkracht aanwezig is. De duur is dan ook geheel afhankelijk van de situatie en wordt telkens opnieuw geëvalueerd.

HOE AANMELDEN?

Er kan uitsluitend worden aangemeld door onze woonpartners, te noemen:
Woonzo, cv Nieuw Sint-Truiden, SVK Land van Loon, SVPWL, Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen, Cordium, Hacosi, SVK Midden Limburg, CVBA Kempisch Tehuis en SVK Noord Limburg. Wanneer externe partners tegen een zorgwekkende huursituatie aanlopen kunnen zij bellen voor advies en probeert het team een gepaste oplossing te bieden.

HOEVEEL KOST HET?

Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van het team.