PRIVACY & COOKIEVERKLARING

PRIVACY

KOHESI HECHT VEEL WAARDE AAN DE BESCHERMING VAN UW PRIVACY

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KOHESI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KOHESI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan u met ons of onze DPO (data protection officer) contact opnemen. Indien u contact opneemt met onze DPO verzoeken wij u om te vermelden over welke vzw uw vraag betreft.

 

Contactgegevens KOHESI
Hoofdzetel
Ilgatlaan 11
3500 Hasselt
011 28 68 40
[email protected]
Contactgegevens DPO
Larissa Meyskens: 0472 01 36 87

 

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan een levend persoon gelinkt kunnen worden en zo direct of indirect toelaten om u als persoon te identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, emailadres,…).

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ

Bij de aanmelding houden we administratieve, sociale en (para)medische gegevens bij die noodzakelijk zijn voor diagnose, verstrekken van gezondheidszorg en facturatie. Een groot gedeelte van deze gegevens bevragen wij op basis van een wettelijke verplichting in kader van het patiëntendossier. Tijdens de verdere begeleiding of behandeling wordt het dossier verder aangevuld en geactualiseerd.

WAAROM WORDEN GEGEVENS VERWERKT EN BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het opstellen van een behandelingsplan / zorgplan / werktraject
 • Het stellen van een diaagnose
 • Het opvolgen van uw behandeling

Deze verwerking kan indien één van onderstaande redenen van toepassing is:

 • U hiervoor toestemming geeft
 • Wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben

HOELANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

KOHESI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gezien de bewaartermijn voor medische gegevens wettelijk bepaald is op 30 jaar, is dit bijgevolg ook de termijn dat uw gegevens bij ons bewaard zullen worden.

BEROEPSGEHEIM

Persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999). Persoonsgegevens kunnen bijgevolg slechts onder zeer strikte voorwaarden worden doorgegeven.

WIE HEEFT TOEGANG TO DE GEGEVENS?

 • Het administratief personeel voor administratieve handelingen;
 • Andere zorgverleners, binnen de voorwaarden van het gedeeld beroepsgeheim;
 • Personen en instanties die deel uitmaken van een bijzonder wettelijk regime (bv internering), indien dit voor u van toepassing is;
 • Aan de personen voor wie de cliënt expliciet toestemming verleent;
 • De overheid, indien hiervoor een regelgevende basis is.

CIJFERANALYSE DOOR DE VLAAMSE OVERHEID

CGG zijn verplicht halfjaarlijks geanonimiseerde registratiegegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid). Het agentschap gebruikt deze gegevens om jaarrapporten op te stellen en indicatoren te berekenen. https://www.zorg-en-gezondheid.be

ANALYSE DOOR BELGISCHE OVERHEID

Beschut Wonen heeft halfjaarlijks een registratie van de MPG (Minimale Psychiatrische Gegevens). Hierin worden geanonimiseerde registratiegegevens, opnamegegevens en diagnoses in opgenomen. Deze worden doorgestuurd naar Portahealt binnen de Belgische overheid

ZORGINHOUDELIJKE INSPECTIES

Verder laat het mozaïekdecreet van 25 juli 2016 toe dat personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die door de Vlaamse Regering belast zijn met het toezicht op de naleving van de regelgeving in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid het recht hebben om, voor de uitoefening van die toezichtsopdracht, inzage te vorderen van alle noodzakelijke documenten en informatiedragers, met inbegrip van documenten en informatiedragers die persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, bevatten. https://www.departementwvg.be/zorginspectie KOHESI brengt iedere persoon wiens dossier mogelijks zal ingekeken worden op de hoogte. Indien u dit niet wenst kan u dit weigeren.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN KWALITEITSZORG

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen enkel persoonsgegevens gebruikt worden indien de cliënt hiervoor toestemming geeft. In het kader van kwaliteitszorg voeren we regelmatig metingen uit, nemen wij deel aan studies en maken we rapportages op. Hierbij maken we enkel gebruik van geanonimiseerde gegevens.

WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE PATIËNT?

Recht op informatie over de verwerking
U heeft de mogelijkheid om een reeks algemene gegevens te verkrijgen over : de verwerkingsverantwoordelijke, het doel van de verwerking, de ontvangers van de persoonsgegevens, de opslagtermijn en de contactgegevens van de DPO.

Recht op inzage/afschrift
U heeft het recht om zelf en rechtstreeks de gegevens in te zien die over u zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u recht op een kopie en recht tot inzage van belangrijke samenhangende informatie zoals aan wie deze gegevens worden verstrekt, de bron van de gegevens en het mogelijke bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van opgeslagen gegevens.

Indien u graag beroep wilt doen op dit recht vragen wij u om het aanvraagformulier in te vullen en aan onze dienst(en) te bezorgen. Meer uitleg kan u ook terugvinden op de eerste pagina van het aanvraagformulier.

Recht op verbetering
U kan verbetering eisen voor uw gegevens zodat deze op ieder tijdstip correct zijn. Dit geldt niet voor gegevens waar de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke een beoordelingsbevoegdheid hebben.

Recht op gegevenswissing
U kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor KOHESI, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing.

Recht op beperking van de verwerking
U aanvaardt dat de gegevens verder bewaard worden maar dat hun mogelijk gebruik en de verdere verspreiding beperkt of stopgezet worden.

Recht op gegevensoverdracht
U kan vragen dat uw gegevens worden overgemaakt aan een andere dienst/hulpverlen

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan rechtstreeks bij ons of bij onze DPO. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

KOHESI kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 18 september 2019. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. U kan ons contacteren indien u deze wilt raadplegen.

COOKIEVERKLARING

DEZE VERKLARING IS VAN TOEPASSING OP WWW.LITP.BE

Deze website maakt gebruik van cookies

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES.

Technisch noodzakelijke cookies:Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website of webshop mogelijk te maken.
Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. KOHESI kan bijvoorbeeld op basis van deze analyses verbeteringen doorvoeren en zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verhogen.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookie instellingen balk. U kunt uw cookievoorkeuren ook wijzigen in uw eigen browser. Hier kunt u ook instellen dat websites helemaal geen cookies meer op uw computer, tablet of smartphone mogen plaatsen. De mogelijkheid daarvoor vindt u terug in de instellingen van uw browser. Voor de juiste aanpak voor uw specifieke browser verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser. Ook voor het verwijderen van reeds geplaatste cookies verwijzen wij naar de helpfunctie van uw browser.

Wij willen hierbij wel graag opmerken dat wij zonder het plaatsen van cookies geen optimale functionaliteit kunnen bieden op deze web.