Reval

PSYCHO – SOCIALE REVALIDATIE

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

We richten ons op adolescenten en volwassenen met een welomschreven psychiatrische diagnose. Ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel komen in aanmerking voor een inschakeling in het revalidatieprogramma.

Mensen met een primaire fysieke beperking en/of een mentale beperking komen daarentegen niet in aanmerking voor een behandeling op Reval. Indien er sprake is van middelenafhankelijkheid in acute fase kan er evenmin een behandeling opgestart worden.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

We trachten een zeer intensief therapeutisch programma te ontwikkelen dat zowel qua invulling als qua doelstelling van persoon tot persoon kan verschillen. Afhankelijk van de aard van de problematiek kan dit gaan van een laagdrempelige daginvulling waarbij resocialisatie voorop staat, tot een intensieve, therapeutisch onderbouwde voorbereiding op een (her)tewerkstelling.

Wij houden, naast de bestaande beperkingen, rekening met de aanwezige capaciteiten en groeimogelijkheden van de cliënt en trachten aldus zijn vaardigheden te verhogen.

DOWNLOAD ONZE FOLDER

REVAL Folder Download

AANBOD

Het revalidatieprogramma bestaat uit een gevarieerd multidisciplinair therapeutisch model. We garanderen hierbij een dienstverlening op maat, eventueel in samenwerking en overleg met andere hulpverleners en/of familieleden.

De meeste activiteiten gebeuren in groepsverband, terwijl er ook ruimte is voor individuele contacten, indien aangewezen.

HOE WERKEN WE?

Na een intakegesprek met de sociale dienst en de psychiater wordt in samenspraak met het team een individueel revalidatieprogramma opgesteld. Meerder halve of volledige dagen per week dient men het uitgestippelde programma te volgen. De duur van de revalidatieperiode is afhankelijk van de gestelde diagnose en kan variëren tussen 1 en 2 jaar. Deze termijnen zijn voorgeschreven door het RIZIV.

Het programma wordt door het team regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. De motivatie van de cliënt en het bereiken van evolutie zijn belangrijke pijlers die mee in rekening worden genomen op evaluatiemomenten

Therapieën:

  • Intakegesprek en neuro-psychiatrisch toezicht
  • Psychotherapeutische begeleiding: individuele psychotherapie, groepspsychotherapie, rationeel emotieve therapie, psycho-educatie, partner- en systeemgesprekken mogelijk
  • Sociale dienstverlening: intake, contacten met thuismilieu en verwijzers, begeleiding bij sociaal economische problemen, themagroepen, individuele begeleidingen, administratieve taken, assertiviteitstraining
  • Ergotherapie: trainen huishoudelijke vaardigheden, creatieve therapie, weekstructuratie, persoonlijk- en sociale zelfredzaamheidstraining, ontspannende activiteiten, geheugen- en concentratietraining, socio-culturele activiteiten, basis computervaardigheden, houtbewerking, expressie training
  • Logopedie: verbeteren van de communicatie vaardigheden, actualiteitengroep, lees-, schrijf-, en rekengroep, geheugen- en concentratietraining
  • Kinesitherapie: het verbeteren van de lichaamsbeleving via beweging en sport, conditietraining, fitness, psychomotoriek en relaxatie + aangepast CVS-fibromyalgie programma

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Neem telefonisch contact met onze vestiging van jouw regio.